Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Cierniaka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  sp114.bip.um.warszawa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, e-mail: sekretariat@sp114.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22679 46 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 114 w Warszawie, zlokalizowany jest w Warszawie ul. Remiszewska 40. Wejście do szkoły jest na parterze. Do wejścia prowadzą schody oraz przystosowany dla wózków podjazd. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 114 zlokalizowana jest na czterech poziomach połączonych ze sobą schodami. W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obsługa szkoły reaguje na wszystkie prośby związane z niedogodnościami architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobęniepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia owykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

MOŻLIWE UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 114 nie posiada windy oraz toalety na parterze budynku.

Obsługa osób w języku migowym jest możliwa po uprzednim umówieniu spotkania.

Raport o stanie dostępności: Raport o stanie zapewnienia dostępności 
 
Wprowadził Wieczorek Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 114) 17-09-2020
Aktualizujący Wieczorek Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 114) 06-10-2021
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 06-10-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-10-2021
Liczba odwiedzin: 728