Kanał Wyżej
Oferty pracy

Oferta pracy nr 01/2012
Szkoła Podstawowa nr 114                                                               Warszawa, dn. 11.01.2012r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
 
SP114/01/2012
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 01/2012
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jędrzeja Cierniaka
Stanowisko
dozorca
Wymiar etatu
cały etat
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
-   prowadzenie kontroli wejść i wyjść osób prywatnych na teren szkoły
-   monitorowanie terenu szkoły i boiska „Orlik”
-   utrzymanie ładu i porządku wokół budynku szkoły, zamiatanie, podlewanie trawników, grabienie liści
-   w okresie zimy odśnieżanie terenu, sypanie chodników piachem i solą
-   wykonywanie drobnych prac remontowo- konserwatorskich
-   nadzorowanie osób wynajmujących pomieszczenia, salę gimnastyczną oraz boisko
-   wykonanie innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki
wykształcenie
zawodowe/średnie
wymagania konieczne
staż pracy wymagany ogółem – 5 lat; staż pracy na podobnym stanowisku 1 rok; umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista; odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia
wymagania dodatkowe
miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 30 stycznia 2012r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 30 stycznia 2012 r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2012”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Oferta pracy Nr 1 / 2017 - Kontroler ruchu
Protokół z naboru na stanowisko Nauczyciel – Wychowawca świetlicy - Oferta nr 03 / 2016
Oferta pracy Nr 04 / 2016 - Kontroler ruchu
Oferta pracy nr 03 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Nauczyciel - wychowawca świetlicy
Oferta pracy nr 01 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Informatyk
Oferta pracy nr 02 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Pracownik obsługi (woźny / woźna)
Protokół z naboru na stanowisko Pomoc nauczyciela - Ofera nr 03 - 2015
Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 01 - 2015
Oferta pracy nr 02_2015 Woźny
Oferta pracy nr 03_2015 - Pomoc nauczyciela
Oferta pracy nr 01_2015 - Asystent nauczyciela
Kwestionariusz osobowy
Oferta pracy Nr 5 /2014 - Woźny
Protokół z naboru na stanowisko - Woźny - Oferta nr 5_2014
Protokół z naboru na stanowisko Wychowawca świetlicy, nauczuciel plastyki - Oferta nr 04_2014
Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 02_2014
Protokół z naboru na stanowisko Pedagog szkolny - interwencyjny - Oferta nr 01_2014
Protokół z naboru na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat) - Oferta nr 03_2014
Oferta pracy nr 04_2014 - wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki
Oferta pracy nr 03 / 2014 - Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat)
Oferta pracy nr 01 / 2014 - Pedagog szkolny - interwencyjny
Oferta pracy nr 02 / 2014 - Asystent nauczyciela
Protokół z naboru na stanowisko n - ela wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat) - oferta nr 02_2013
Protokół z naboru na stanowisko n - ela psychologa szkolnego - oferta nr 05_2013
Protokół z naboru na stanowisko pracownik obsługi - oferta nr 03_2013
Protokół - uzupełnienie naboru - oferta nr 02_2013
Oferta nr 05_2013 - psycholog szkolny
Protokół z naboru na stanowisko n - ela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym - oferta 04_2013
Protokół z naboru na stanowisko n - ela o specjalnym przygotowaniu ped. - pedagog wspomagający w oddziale przedszkolnym (5 i 6 lat) integracyjnym
Protokół z naboru na stanowisko n - ela wych. przedszkolnego (5 i 6 lat) - oferta nr 02_2013
Oferta 04_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogiczym
Rekrutacja
Ofeta nr 03_2013 - pracownik obsługi
Oferta nr 01_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym - pedagog wspomagający w oddziale przedszkolnym (5 i 6 lat) integracyjnym
Oferta nr 02_2013 - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat)
Protokół z naboru na stanowisko pracownika obsługi - oferta nr 05_2012
Oferta nr 5_2012 - pracownik obsługi
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela - wychowawcy świetlicy - oferta nr 04_2012
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela j. angielskiego - oferta nr 02_2012 (następna rekrutacja)
Protokół z naboru na stanowisko pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej - oferta nr 03_2012
Oferta nr 04_2012 - nauczyciel świetlica
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela j. angielskiego - oferta nr 02_2012
Oferta nr 02_2012 - nauczyciel j. angielskiego
Oferta nr 03_2012-pedagog wspomagający w klasie integracyjnej
Protokół z naboru na wolne stanowisko nr 01_2012
Oferty pracy

Wersja standardowa