Kanał Wyżej
Oferta pracy nr 03 / 2014 - Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat)

Oferta pracy nr 03/2014
Szkoła Podstawowa nr 114                                                   Warszawa, dn. 12.06.2014r.
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
 
SP114.03.2014
OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko nr 03.2014
 
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jędrzeja Cierniaka
Stanowisko
Nauczyciel – wychowanie przedszkolne (6 lat)
Wymiar etatu
22h/cały etat
Liczba etatów
1
Główne obowiązki
1.     Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.     Dokonywanie diagnoz i obserwacji dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.
3.     Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.     Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
5.     Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
6.     Integrowanie grupy przedszkolnej.
7.     Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.
8.     Praca w zespole przedmiotowym.
9.     Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.
wykształcenie
wyższe magisterskie/kierunkowe – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
wymagania konieczne
·         staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej
·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
·         umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci
·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami
·         umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci
·         wysokie umiejętności wychowawcze
·         umiejętność współpracy z rodzicami
·         umiejętność współpracy w zespole
·         otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów
·         umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych
·         znajomość technologii informacyjnej
·         dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali
·         komunikatywność
·         wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny
·         odporność na stres
·         asertywność
·         odpowiedzialność
·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
·         dobry stan zdrowia
wymagania dodatkowe
znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym; zdolności plastyczne i muzyczne; miła aparycja, sumienność i odpowiedzialność; dyspozycyjność, zdyscyplinowanie; punktualność
 
Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 18 czerwca 2014r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 03/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.
Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Oferta pracy Nr 1 / 2017 - Kontroler ruchu
Protokół z naboru na stanowisko Nauczyciel – Wychowawca świetlicy - Oferta nr 03 / 2016
Oferta pracy Nr 04 / 2016 - Kontroler ruchu
Oferta pracy nr 03 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Nauczyciel - wychowawca świetlicy
Oferta pracy nr 01 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Informatyk
Oferta pracy nr 02 / 2016 o naborze na wolne stanowisko - Pracownik obsługi (woźny / woźna)
Protokół z naboru na stanowisko Pomoc nauczyciela - Ofera nr 03 - 2015
Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 01 - 2015
Oferta pracy nr 02_2015 Woźny
Oferta pracy nr 03_2015 - Pomoc nauczyciela
Oferta pracy nr 01_2015 - Asystent nauczyciela
Kwestionariusz osobowy
Oferta pracy Nr 5 /2014 - Woźny
Protokół z naboru na stanowisko - Woźny - Oferta nr 5_2014
Protokół z naboru na stanowisko Wychowawca świetlicy, nauczuciel plastyki - Oferta nr 04_2014
Protokół z naboru na stanowisko Asystent nauczyciela - Oferta nr 02_2014
Protokół z naboru na stanowisko Pedagog szkolny - interwencyjny - Oferta nr 01_2014
Protokół z naboru na stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat) - Oferta nr 03_2014
Oferta pracy nr 04_2014 - wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki
Oferta pracy nr 03 / 2014 - Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat)
Oferta pracy nr 01 / 2014 - Pedagog szkolny - interwencyjny
Oferta pracy nr 02 / 2014 - Asystent nauczyciela
Protokół z naboru na stanowisko n - ela wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat) - oferta nr 02_2013
Protokół z naboru na stanowisko n - ela psychologa szkolnego - oferta nr 05_2013
Protokół z naboru na stanowisko pracownik obsługi - oferta nr 03_2013
Protokół - uzupełnienie naboru - oferta nr 02_2013
Oferta nr 05_2013 - psycholog szkolny
Protokół z naboru na stanowisko n - ela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym - oferta 04_2013
Protokół z naboru na stanowisko n - ela o specjalnym przygotowaniu ped. - pedagog wspomagający w oddziale przedszkolnym (5 i 6 lat) integracyjnym
Protokół z naboru na stanowisko n - ela wych. przedszkolnego (5 i 6 lat) - oferta nr 02_2013
Oferta 04_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogiczym
Rekrutacja
Ofeta nr 03_2013 - pracownik obsługi
Oferta nr 01_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym - pedagog wspomagający w oddziale przedszkolnym (5 i 6 lat) integracyjnym
Oferta nr 02_2013 - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5 i 6 lat)
Protokół z naboru na stanowisko pracownika obsługi - oferta nr 05_2012
Oferta nr 5_2012 - pracownik obsługi
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela - wychowawcy świetlicy - oferta nr 04_2012
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela j. angielskiego - oferta nr 02_2012 (następna rekrutacja)
Protokół z naboru na stanowisko pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej - oferta nr 03_2012
Oferta nr 04_2012 - nauczyciel świetlica
Protokół z naboru na stanowisko nauczyciela j. angielskiego - oferta nr 02_2012
Oferta nr 02_2012 - nauczyciel j. angielskiego
Oferta nr 03_2012-pedagog wspomagający w klasie integracyjnej
Protokół z naboru na wolne stanowisko nr 01_2012
Oferty pracy

Wersja standardowa