Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy nr 02_2015 Woźny

Szkoła Podstawowa nr 114                                                   Warszawa, dn. 07.07.2015r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.02.2015

OGŁOSZENIE

 

o naborze na wolne stanowisko nr 02.2015

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Woźny

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

·      dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń, korytarzy, schodów ze swojego poziomu

·      pomoc klasom młodszym w czynnościach samoobsługowych

·      zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe zachowania

·      właściwa współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

·      zwracanie uwagi na zmianę obuwia u uczniów

·      kontakt z rodzicami uczniów

·      wykonywania innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki

Wykształcenie

zawodowe/średnie

wymagania konieczne

staż pracy wymagany ogółem - 2 lata; staż pracy na podobnym stanowisku – 1 rok; umiejętność współpracy w zespole; wysoka kultura osobista

odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 21.08.2015r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 21 sierpnia 2015r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 02.2015”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2015-07-10
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-07-10
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-07-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-07-13
Wersja standardowa