Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy nr 02 / 2014 - Asystent nauczyciela

Oferta pracy nr 02/2014

Szkoła Podstawowa nr 114                                                              Warszawa, dn. 10.06.2014r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.02.2014

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 02.2014

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Asystent nauczyciela

Wymiar etatu

40h/cały etat, zatrudnienie z Kodeksu Pracy

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.      Wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe - działania wspomagające, interwencyjne i mediacyjne.

2.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez inicjowanie różnych form pomocy wspomagających proces wychowawczy.

3.      Wykonywanie zadań pedagogicznych pod kierunkiem nauczyciela.

4.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie lub zawodowe/kierunkowe – pedagogika ogólna lub psychologia rozwojowa lub pedagogika terapeutyczna lub pedagogika rewalidacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagania konieczne

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci/uczniów

·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci/uczniów, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi obserwacjami

·         wysokie umiejętności wychowawcze

·         umiejętność współpracy z rodzicami

·         umiejętność współpracy w zespole

·         komunikatywność

·         wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·         otwarta postawa wobec dzieci/uczniów na ich problemy

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów

·         odporność na stres

·         asertywność

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

·         miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

·         doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz ze spectrum Autyzmu

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, a w przypadku zatrudnienia świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 18 czerwca 2014r. (ostatni dzień dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 02/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-10
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-10
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-06-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-06-10
Wersja standardowa