Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy nr 01_2015 - Asystent nauczyciela

Oferta pracy nr 01_2015 - Asystent nauczyciela

  Drukuj
 

Oferta pracy nr 01/2015

Szkoła Podstawowa nr 114                                                                           Warszawa, dn. 07.07.2015r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.01.2015

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 01.2015

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Asystent nauczyciela

Wymiar etatu

40h/cały etat, zatrudnienie z Kodeksu Pracy

Liczba etatów

2

Główne obowiązki

1.    Wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe - działania wspomagające, interwencyjne i mediacyjne

2.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez inicjowanie różnych form pomocy wspomagających proces wychowawczy

3.     Wykonywanie zadań pedagogicznych pod kierunkiem nauczyciela

4.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły

wykształcenie

wyższe magisterskie lub zawodowe/kierunkowe – pedagogika ogólna lub psychologia rozwojowa lub pedagogika terapeutyczna lub pedagogika rewalidacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

wymagania konieczne

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci/uczniów

·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci/uczniów, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi obserwacjami

·         wysokie umiejętności wychowawcze

·         umiejętność współpracy z rodzicami

·         umiejętność współpracy w zespole

·         komunikatywność

·         wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·         otwarta postawa wobec dzieci/uczniów na ich problemy

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów

·         odporność na stres

·         asertywność

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

 

doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej oraz ze spectrum Autyzmu

 

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, a w przypadku zatrudnienia kopie świadectw pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 21 sierpnia 2015r. (ostatni dzień dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01.2015”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 10-07-2015
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 10-07-2015
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 13-07-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-07-2015
Liczba odwiedzin: 1027