Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy nr 01 / 2014 - Pedagog szkolny - interwencyjny

Oferta pracy nr 01/2014

Szkoła Podstawowa nr 114                                                              Warszawa, dn. 10.06.2014r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.01.2014

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 01.2014

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Pedagog szkolny - interwencyjny

Wymiar etatu

25h/cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.      Przeprowadzanie badań pedagogicznych, obserwacji i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i uczniów, w tym diagnozowanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych.

2.      Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka/ucznia.

3.      Określenie odpowiednich form pomocy pedagogicznej, działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.      Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej.

5.       Popularyzacja wiedzy pedagogicznej dotyczącej wychowania, skutecznego uczenia się i efektywnego przezwyciężania trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych z wykorzystaniem prelekcji, instruktażu, zajęć warsztatowych dla dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli.

6.      Wspieranie nauczycieli w działaniach wychowawczych i profilaktycznych - działania interwencyjne i mediacyjne.

7.      Prowadzenie zajęć pedagogicznych z dziećmi/uczniami.

8.      Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe – pedagogika ogólna z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagania konieczne

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci/uczniów

·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci/uczniów, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami/obserwacjami

·         wysokie umiejętności wychowawcze

·         umiejętność współpracy z rodzicami

·         umiejętność współpracy w zespole

·         komunikatywność

·         wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·         otwarta postawa wobec dzieci/uczniów na ich problemy

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów

·         odporność na stres

·         asertywność

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

·         miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

·         mile widziane dodatkowe szkolenia z zakresu mediacji, socjoterapii oraz doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem ADHD i niepełnosprawnymi, w tym ze spectrum Autyzmu

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, a w przypadku zatrudnienia świadectwa pracy lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 18 czerwca 2014r. (ostatni dzień dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-10
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-10
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-06-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-06-10
Wersja standardowa