Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy Nr 5 /2014 - Woźny

Szkoła Podstawowa nr 114                                      Warszawa, dn. 11.09.2014r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.05.2014

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 05/2014

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

woźny

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

·         dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń, korytarzy, schodów ze swojego poziomu

·         pomoc grupom przedszkolnym i klasom młodszym w czynnościach samoobsługowych

·         zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe zachowania

·         właściwa współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

·         zwracanie uwagi na zmianę obuwia u uczniów

·         kontakt z rodzicami uczniów

·         wykonywania innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki

Wykształcenie

zawodowe/średnie

Wymagania konieczne

Staż pracy wymagany ogółem - 5 lat; staż pracy na podobnym stanowisku - 1 rok; umiejętność współpracy w zespole; wysoka kultura osobista; odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 30 września 2014r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 30 września 2014r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 5/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-09-15
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-09-15
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-10-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-10-10
Wersja standardowa