Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy Nr 1 / 2017 - Kontroler ruchu

Szkoła Podstawowa nr 114                                          Warszawa, dn. 24.10.2017r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

SP114/1/2017

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 1/2017

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Opiekun dla dzieci na przejściu dla pieszych „STOPEK”

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

2

Główne obowiązki

·         przeprowadzanie przez pasy dzieci, zgodnie z przygotowaniem do pracy na kursie kontrolera ruchu

·         spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do uczniów i życzliwy stosunek do dzieci i dorosłych, korzystających z przejścia

·         zgłaszanie do Dyrektora Szkoły lub Kierownika Gospodarczego przypadków agresji i przemocy wśród uczniów szkoły

·         wykonanie innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki

Wykształcenie

zawodowe

Wymagania konieczne

umiejętność pracy z dziećmi, wysoka kultura osobista, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

sumienność, odpowiedzialność, punktualność, przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i ustalonego porządku, przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu. Zgłoszenia kandydatów złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2017-10-27
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2017-10-27
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2017-10-27
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-27
Wersja standardowa