Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy Nr 04 / 2016 - Kontroler ruchu

Szkoła Podstawowa nr 114                                 Warszawa, dn. 06.07.2016r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.04.2016

 

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy - Kontroler ruchu - nr 04.2016

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Kontroler ruchu – opiekun dzieci i młodzieży w czasie przejścia przez jezdnię

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

·         przeprowadzanie dzieci przez przejście dla pieszych (ulica  Handlowa)

·         pomoc pieszym w przechodzeniu przez przejście

·         zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe zachowania

·         właściwa współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

·         kontakt z rodzicami uczniów

·         wykonywania innych poleceń zleconych prac przez dyrektora

Wykształcenie

zawodowe/średnie

Wymagania konieczne

odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, CV, list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 22.08.2016r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 22 sierpień 2016r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy Nr 4.2016”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający wymagania formalne. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz ewentualne dotychczasowe zatrudnienie. Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń szkoły. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Warunkiem podjęcia pracy będzie ukończony kurs dla kontrolerów ruchu, na który skieruje pracodawca.

 


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2016-07-12
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2016-07-12
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2016-07-12
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-07-13
Wersja standardowa