Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta pracy nr 04_2014 - wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki

Oferta pracy nr 04/2014

Szkoła Podstawowa nr 114                                                              Warszawa, dn. 18.06.2014r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

ul. Remiszewska 40

03-550 Warszawa

 

SP114/04/2014

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 04/2014

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Nauczyciel – wychowawca świetlicy, nauczyciel plastyki

Wymiar etatu

26h/cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.    Prowadzenie od 1 września 2014r. zajęć wychowawczo-opiekuńczych z uczniami z klas I-III i kl. IV-VI zgodnych z programem szkoły oraz z miesięcznymi planami pracy świetlicy.

2.    Dostosowywanie programu zajęć i wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

3.    Współpraca z kierownikiem świetlicy i nauczycielami wychowawcami świetlicy.

4.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

5.    Integrowanie zespołu wychowawczego.

6.    Praca w zespole samokształceniowym.

7.    Współpraca z kierownikiem świetlicy i nauczycielami wychowawcami.

8.    Współpraca z rodzicami.

9.    Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

Wykształcenie

Wyższe magisterskie – kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej jako nauczyciel (przygotowanie pedagogiczne). Ukończone studia lub inne formy nadające kwalifikacyjne do nauczania plastyki w szkole.

Wymagania konieczne

·   doświadczenie w pracy jako nauczyciel plastyki (dorobek zawodowy, przedstawienie własnych prac plastycznych)

·   staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela wychowania świetlicy i plastyki

·   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

·   umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci

·   indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami

·   umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci

·   wysokie umiejętności wychowawcze

·   umiejętność  współpracy z rodzicami

·   umiejętność współpracy w zespole

·   otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów

·  umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych

·  znajomość technologii informacyjnej

·  umiejętność organizacji zajęć zgodnych z potrzebami grupy wychowawczej i ramowym planem dnia

·  komunikatywność

·  wysoka kultura osobista

·  odporność na stres

·  asertywność

·  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·  dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”, list motywacyjny, oświadczenie kandydata o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 27 czerwca 2014r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 04/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, którzy przeszli pomyślnie analizę formalna dokumentów. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie, zatrudnienie oraz teczkę z pracami plastycznymi (dorobek zawodowy).

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2014-06-18
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2014-06-18
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2014-06-18
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-06-20
Wersja standardowa