Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rekrutacja

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Oferta 04_2013 - nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogiczym

Szkoła Podstawowa nr 114                                       Warszawa, dn. 10.06.2013r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.04.2013

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 04.2013

 

nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

stanowisko

Nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym – pedagog wspomagający w I klasie integracyjnej/prowadzący zajęcia rewalidacyjne

wymiar etatu

18h/cały etat

liczba etatów

2

główne obowiązki

1.    prowadzenie zajęć wspomagających dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2.    dokonywanie diagnoz dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych i opracowywanie wraz z nauczycielami indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych

3.    dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych możliwości dzieci

4.    współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego i terapeutami pracującymi z dziećmi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5.    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

6.    integrowanie grupy

7.    praca w zespole przedmiotowym

8.    prowadzenie dodatkowych zajęć z rewalidacji zgodnie z potrzebami dzieci

9.    wykonywanie innych zadań statutowych szkoły

wykształcenie

wyższe magisterskie/kierunkowe - rewalidacja, pedagogika terapeutyczna, korekcyjna/przygotowanie pedagogiczne

 

Dodatkowo wskazane kwalifikacje do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej lub logopedii lub socjoterapii.

wymagania konieczne

·      staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok

·      doświadczenie w pracy z dziećmi o różnorodnych niepełnosprawnościach w tym autystycznych

·      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

·      indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami

·      umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci chorych

·      wysokie umiejętności wychowawcze i pedagogiczne

·      umiejętność współpracy z rodzicami

·      umiejętność współpracy w zespole

·      komunikatywność

·      wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·      otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów

·      umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych

·      znajomość technologii informacyjno – komunikacyjnej

·      dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali

·      odporność na stres

·      asertywność

·      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·      dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie nauczyciela o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 24 czerwca 2013r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 04/2013”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-06-10
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-06-10
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-06-11
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-06-11
Wersja standardowa