Szkoła Podstawowa Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego

  Drukuj
 

znak sprawy : SP114.P.1.2013

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro

 

 

na:

 

zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka przy ul. Remiszewskiej 40 w Warszawie.

 

Część I – zakup, wdrożenie i instalacja nowego serwera wraz z oprogramowaniem

 

Część II – zakup 22 komputerów do pracowni komputerowej wraz z wdrożeniem, instalacją, oprogramowaniem.

 

 

 

  

Opracowała komisja przetargowa:

Grażyna Hulak

Małgorzata Mądry                       

Anna Kurzela

 

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły Magdalena Raboszuk

 

 

 

Warszawa, dnia 16.09.2013 rok

 

 

 

 

 


I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie - Dzielnica Targówek

 

Nazwa i adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka

03-550 Warszawa, ul. Remiszewska 40

Telefon: (22) 679 - 46-92; (22) 678 – 88 - 18, fax: (22) 679 - 46 - 92

e-mail: sekretariat@sp114.edu.pl

Czas pracy Zamawiającego:

poniedziałek - piątek w godzinach 800 - 1600, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Zamawiający informuje, że udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ, na stronie internetowej http://sp114.bip.um.warszawa.pl, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie pięciu dni SIWZ w formie drukowanej (wraz z załącznikami) bez pobierania opłaty lub w formie elektronicznej.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup, wdrożenie i instalacja nowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz zakup 22 komputerów do pracowni komputerowej wraz z wdrożeniem, instalacją, oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 114 w Warszawie realizowana w dwóch częściach:

 

Część I – zakup, wdrożenie i instalacja nowego serwera wraz z oprogramowaniem

 

CPV:

 • 30262000-3 Serwery komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I znajduje się w załączniku nr 7a do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, które mogą być pomocnicze dla prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy.

 

Część II – zakup 22 komputerów do pracowni komputerowej wraz z wdrożeniem, instalacją, oprogramowaniem.

 

CPV:

 • 30214000-2 Stacje robocze
 • 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II znajduje się w załączniku nr 7 b do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu objętego zamówieniem w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, które mogą być pomocnicze dla prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy.

1.    Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport zamawianego wyposażenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie wyposażenia.

2.    Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało deklaracje zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracje CE), zgodność oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.

3.    Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.

4.    W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na konkretnych producentów sprzętu, należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający uzna za spełniające jego wymogi opisane w załącznikach nr 7a i 7b do SIWZ, taki sprzęt, którego równoważność będzie oznaczać zachowanie takich samych osiągnięć (cech funkcjonalnych) jak w przypadku sprzętu we wskazanej konfiguracji. W przypadku złożenia oferty równoważnej, wymaga się, aby cechy proponowanego sprzętu były spełnione tak samo lub lepiej, jak w przypadku rozwiązania opisanego w SIWZ.

5.    Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przedmiotu zamówienia na okres 48 miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokółu odbioru (warunki gwarancji na przedmiot zamówienia opisane we wzorze umowy § 5 do SIWZ).

6.    Wykonawca dokona zakupu przedmiotu zamówienia i dostawy na własny koszt i ryzyko do budynku szkoły, przy ul. Remiszewskiej 40 w Warszawie. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

7.    Odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Do protokołów odbioru Wykonawca załączy karty gwarancyjne na dostarczony przedmiot zamówienia.

8.    Zamówienia częściowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części. Wykonawca może złożyć oferty na I część, na II część lub na I i II część.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Wykonawcy ubiegający się o wykonanie części I zamówienia:

1)   Termin rozpoczęcia dostaw: z dniem zawarcia umowy.

2)   Termin zakończenia: zakończenie wykonania zadania 30 dni od daty zawarcia umowy.

2.    Wykonawcy ubiegający się o wykonanie części II zamówienia:

1)  Termin rozpoczęcia dostaw: z dniem zawarcia umowy.

2)  Termin zakończenia: zakończenie wykonania zadania 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia – wykażą co najmniej jedną dostawę sprzętu serwerowego o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto oraz wykażą co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy.

3.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)  każdy z warunków określonych w ust. 1 pkt. 1- 4 powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie,

2)  warunek określony w ust. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

4.    Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonym w ust. 1 pkt. 1÷4 i ust. 2.

5.    Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie, oświadczeń lub dokumentów określonych w Dziale VI SIWZ.

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.  W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca powinien złożyć:

1)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,

2)    wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

2.  W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca powinien przedstawić:

1)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

2)   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)   Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

3.    W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca powinien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4.    W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy wyposażenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć opis oferowanych elementów wyposażenia w załączniku nr 7a i 7b do SIWZ.

W przypadku oferowania wyposażenia o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca winien w zał. 6a i 6b złożyć oświadczenie o następującej treści „Oświadczam, że wyceniony sprzęt jest zgodny z parametrami zawartymi w SIWZ (zał. nr 7a, 7b)”.

5.    Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 i ust. 3 są składane w oryginale, pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii. W przypadku składania kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez:

1)   osobę ujawnioną we właściwym rejestrze do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, lub

2)   osobę stosownie upoważnioną.

6.    Dokumenty, o których mowa wyżej muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.    Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy.

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy Zamawiającego określonym w Dziale I, w zakresie:

1)   spraw proceduralnych:

Małgorzata Mądry, telefon :(22) 679 46 92; (22) 678 88 18; fax : (22) 678-88-18; e-mail: sekretariat@sp114.edu.pl

2)   spraw merytorycznych w zakresie przedmiotu zamówienia:

Grażyna Hulak, telefon: (22) 679 46 92; (22) 678 88 18; e-mail ghulak@sp114.edu.pl

2.    Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować w formie pisemnej na adres:

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa

3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres do korespondencji i w czasie pracy Zamawiającego, o których mowa w Dziale I SIWZ, przed upływem wymaganego terminu.

4.    Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.

7.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej http://sp114.bip.um.warszawa.pl.

8.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://sp114.bip.um.warszawa.pl

9.    Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.    Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej http://sp114.bip.um.warszawa.pl.

11.    Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.    Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany trzydzieści dni, zaś bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

 

1.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej.

2.    Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą i SIWZ, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.

3.    Dokumenty ofertowe powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w dokumentach przetargowych bez dokonywania w nich samodzielnie zmian, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania przetargowego.

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem technicznym lub drukowanym wykonanym niezmywalnym atramentem.

5.    Zamawiający wymaga złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Dziale III, w zakresie opisanym w SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.    Wykonawca powinien zapoznać się z treścią SIWZ, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7a i 7b do SIWZ, wzorem umowy, oraz uzyskać na własną odpowiedzialność informacje, które mogą być pomocnicze do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

8.    Wykonawca ponosi wszystkie koszty uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności koszty przygotowania, sporządzenia i złożenie oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy.

9.    Oferta składa się w szczególności z formularza ofertowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, oraz nw. oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, stanowiących załączniki do oferty:

1)   oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2)   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

3)   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

4)   wykazu dostaw sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie,

5)   arkusz kalkulacji cenowej oferowanego wyposażenia – załącznik 6a, 6b do SIWZ,

6)   opis oferowanego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych – załącznik 7a, 7b do SIWZ.

10.    Dowodami, o których mowa w ust. 9 pkt. 4 są:

1)   poświadczenia,

2)   inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.

3)   w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

4)   w miejsce poświadczeń Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające dostawy należycie wykonane.

11.    Zamawiający wymaga, aby pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa w ust. 9 pkt. 7, zawierało co najmniej nw. informacje:

1)   rodzaj zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji w celu korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

2)   okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji,

3)   formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo) – w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oddanych mu do dyspozycji,

4)   nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji.

12.    Informacje zamieszczone w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania oferty, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

13.    Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania powinny być ułożone w ofercie w kolejności odpowiadającej kolejności ich wyszczególnienia w ust. 9.

14.    Oferta (formularz ofertowy i załączniki) powinna być oprawiona lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, a wszystkie zapisane strony kolejno ponumerowane.

15.    Formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na wzorach załączonych do SIWZ) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przy czym podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczątkami imiennymi.

16.    W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy składać w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

17.    Opakowanie i oznakowanie oferty:

1)   ofertę należy składać w jednym nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu,

2)   opakowanie powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach),

3)   na opakowaniu należy zamieścić:

a)    napis

„oferta w przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka przy ul. Remiszewskiej 40 w Warszawie:

 

Część I – zakup serwera wraz z kompletnym oprogramowaniem lub/i

 

Część II – zakup 22 komputerów do pracowni komputerowej wraz z kompletnym oprogramowaniem

„nie otwierać przed godz. 1400 w dniu 27.09.2013r.”

b)   nazwę i adres siedziby Wykonawcy

c)    adres do korespondencji, w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby Wykonawcy.

18.    Zmiana lub wycofanie oferty:

1)   Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, zawiadamiając o powyższym Zamawiającego,

2)   wycofanie lub zmiana oferty powinna być oznakowana i dostarczona Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 17 oraz z dodatkowym oznaczeniem na opakowaniu „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”,

3)   w celu sprawdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia o zmianie lub wycofaniu oferty, do pisemnego powiadomienia należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru; w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, również pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

19.    Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę wymagań opisanych w SIWZ.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać w czasie pracy Zamawiającego, o którym mowa w Dziale I, nie później niż do dnia 27.09.2013 r. do godziny 13:00, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40  w sekretariacie (parter budynku). Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

2.    Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2013 r. o godz. 14:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie, ul. Remiszewska 40 w pokoju kierownika gospodarczego (parter budynku).

3.             Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

4.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.    W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje, które zostały ogłoszone na otwarciu ofert.

6.    Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności opakowań przez członków komisji i Wykonawców przybyłych na otwarcie oraz ustaleniem ilości złożonych ofert.

7.    Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny ofertowej brutto zawartej w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

1.    Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Dziale III niniejszej SIWZ propozycję ceny ofertowej netto / brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

1)  Cena oferty netto/ brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinna obejmować pełen zakres zamówienia i uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy,

2)  Cenę oferty netto /  brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o której mowa powyżej należy ustalić na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę kalkulacji cenowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

3)  Opracowana w ten sposób kalkulacja cenowa stanowi integralną część oferty - załącznik nr 6a i 6b do oferty.

2.  Wszystkie ceny muszą być podane w złotych polskich i wyrażone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3.  Cena ustalona na zasadach określonych wyżej i zaoferowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie podlega waloryzacji.

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

1.    Kryterium oceny ofert, na podstawie którego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, jest cena ofertowa netto / brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art 83 ust 1 pkt 26  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zaproponowana w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Dziale III, w zakresie opisanym w SIWZ.

2.    Znaczenie kryterium oceny ofert, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100 %.

3.    Sposób oceny ofert nie odrzuconych:

1)   oferty zostaną ocenione w stosunku do najniższej ceny ofertowej brutto, zaproponowanej w ofertach nie odrzuconych

2)   oferty zostaną ocenione w skali punktowej, w przedziale 0 ÷ 100 pkt.

3)   punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

Wx = (Cmin. : Cx) * 100 pkt.

gdzie:

Wx - liczba punktów obliczonych dla ocenianej oferty

Cmin - najniższa cena ofertowa netto / brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zaproponowana w ofertach nie odrzuconych, wyrażona w złotych polskich

Cx - oceniana cena ofertowa netto /  brutto z zastosowaniem stawki VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrażona w złotych polskich

 

4)   obliczenia będą prowadzone w systemie dziesiętnym, z dokładnością do setnych części punktu, tj. do dwóch miejsc po przecinku

5)   oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.    W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.    Sposób badania ofert:

1)   Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,

2)   Zamawiający poprawia w ofercie:

a)    oczywiste omyłki pisarskie,

b)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3)   Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy, a oferty Wykonawców wykluczonych uzna za odrzucone,

4)   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)    jest niezgodna z ustawą,

b)   jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)    zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

h)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5)   Zamawiający ustali czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w trybie art. 90 ustawy.

6)   Zamawiający dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych w części niejawnej postępowania o udzielenie zamówienia.

7.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie i SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w stosunku do pozostałych ofert, bowiem uzyskała największą liczbę punktów obliczoną wg zasad określonych w ust. 3.

8.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

9.    Informacja, o której mowa w ust. 9 pkt. 1, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej http://sp114.bip.um.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Remiszewskiej 40 w Warszawie.

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1.    Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie zawarta po:

1)   wyborze przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej

 

 

XIV. WZÓR UMOWY

 

1.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 5 do SIWZ.

2.    Zamawiający wymaga od Wykonawcy akceptacji warunków umowy określonych we wzorze umowy. Akceptacja warunków umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

3.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych we wzorze umowy.

4.    Wniosek o zmianę zawartej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej. Strona występującą o zmianę jest zobowiązana do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

 

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.    Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2.    Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

 

XVI. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

 

 

XX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

 

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

XXII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1.    Postępowanie o zamówienie publiczne zostanie unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 - 7 ustawy.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ PRZEKAZYWANE WYKONAWCOM

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 4 - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (do wypełnienia przez Wykonawcę)

Załącznik nr 5 - wzór umowy (bez załączników)

Załącznik nr 6a, 6b - kalkulacja cenowa oferowanego wyposażenia (po wypełnieniu przez Wykonawcę stanie się wyceną dostawy)

Załącznik nr 7a, 7b - Opis przedmiotu zamówienia (dwa zdania) – Opis oferowanego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych

 

 

Załączniki SIWZ:

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - pobierz
 2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - pobierz
 3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w oklicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - pobierz
 4. Załącznik nr 4 - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (do wypełnienia przez wykonawcę) - pobierz
 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy (bez załączników) - pobierz
 6. Załącznik nr 6a - kalkulacja cenowa oferowanego wyposażenia (po wypełnieniu przez Wykonawcę stanie się wyceną dostawy) - pobierz
 7. Załącznik 6b - kalkulacja cenowa oferowanego wyposażenia (po wypełnieniu przez Wykonawcę stanie się wyceną dostawy) - pobierz
 8. Załącznik nr 7a - Opis przedmiotu zamówienia (dwa zdania) - opis oferowanego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych - pobierz
 9. Załącznik nr 7b - Opis przedmiotu zamówienia (dwa zdania) - opis oferowanego wyposażenia wraz z opisem parametrów technicznych - pobierz
 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 16-09-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 16-09-2013
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 17-09-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-09-2013
Liczba odwiedzin: 1085