Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

Warszawa, 26.11.2013r.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej ofertą tj. oferty złożonej przez PGNiG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA, 03-216 Warszawa ul. Modlińska 15, na kwotę 232 140,20zł.

 

 

UZASADNIENIE:

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta ww Wykonawcy uzyskała najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych, a w związku z tym otrzymała największą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu tj. cena brutto – 100%. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom postawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:

LP

nazwa wykonawcy

wartość oferty

(brutto)

Odrzucona

/Wykluczona

Liczba

punktów

1

DALKIA WARSZAWA S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-594 Warszawa

233 086,20zł

-

99,59

2

PGNiG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA

03-216 Warszawa, ul. Modlińska 15

232 140,20zł

-

100,00

 

 

Oferty wykluczone: BRAK

Oferty odrzucone: BRAK

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający informuje, że planuje zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1, podpunkt a) ustawy.


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2013-12-24
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2013-12-24
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2013-12-27
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-12-27
Wersja standardowa