Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

W Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:
 
Sekretariat uczniowski:
1.    Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)
2.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
3.    Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
4.    Rejestr wydanych kart rowerowych
5.    Ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły (księga absolwentów)
6.    Ewidencje wydanych zaświadczeń wyniku sprawdzianu w klasie (księga absolwentów)
7.    Księga odbioru dokumentów
8.    Ewidencja wydanych duplikatów świadectw
9.    Rejestr wydanych upoważnień
10.    Rejestr wydanych biletów ZTM
11.    Pocztowa książka nadawcza
12.    Rejestr opinii i orzeczeń
13.    Rejestr decyzji dyrektora szkoły (zwolnienia z wychowania fizycznego, zwolnienia ze sprawdzianu, odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego, przyjęcie do klasy integracyjnej ucznia niepełnosprawnego).
Kadry:
1.    Wykaz pracowników pedagogicznych
2.    Wykaz pracowników administracji i obsługi
3.    Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
4.    Rejestr wydanych legitymacji służbowych
5.    Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
6.    Ewidencja delegacji służbowych
7.    Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
8.    Rejestr nieobecności w pracy
9.    Ewidencja zwolnień lekarskich
10.    Rejestr wydanych biletów ZTM
Sekretariat dyrektora:
1.    Kartoteki wydanej odzieży ochronnej
2.    Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
3.    Dziennik korespondencyjny
4.    Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
5.    Rejestr skarg i wniosków
Dyrektor:
1.    Rejestr uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej
2.    Rejestr protokołów i księgi protokołów posiedzeń rad pedagogicznych
Wicedyrektorzy:
1.    Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
Kierownik świetlicy:
1.    Rejestr upoważnień do odbioru dzieci i uczniów ze świetlicy
2.    Rejestr kart zapisu dzieci do świetlicy
Dokumenty związane z BHP:
1.    Rejestr wypadków pracowniczych
2.    Rejestr wypadków uczniowskich
Udostępnianie informacji publicznej:
Szkoła Podstawowa nr 114 udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 114, m.st. Warszawy zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane na pisemny wniosek.
Wniosek w formie pisemnej należy składać w siedzibie szkoły lub przesłać:
- na adres pocztowy: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa
- lub faxem na nr 22/ 679 - 46 - 92; 22/ 678 - 88 - 18 (*).
Wniosek w postaci e - maila należy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp114.edu.pl lub szkola@sp114.edu.pl


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa