Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi jest szkołą publiczną i funkcjonuje w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy. Oprócz w/w przepisów w szkole obowiązują także akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły, a wydane przez:

 

a)    nadrzędne organy władzy i administracji państwowej

·      Ministerstwo Edukacji Narodowej

·      Ministerstwo Finansów

·      Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

 

b)   władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę

 

c)  zarządzenia Kuratora Oświaty

W oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne został opracowany statut Szkoły Podstawowej nr 114, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkoły oraz regulaminy wewnętrzne szkoły, które nie są sprzeczne ze statutem.

 

Zasady funkcjonowania szkoły

 

1.    Finansowanie szkoły – działalność edukacyjna szkoły jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

 

2.    Działalność edukacyjna, opiekuńczo - wychowawcza – są oparte o:

- szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i przedszkolnego

- arkusz organizacji szkoły

- programy profilaktyki i wychowawczy

- program pracy biblioteki

- program pracy świetlicy

- regulamin rady pedagogicznej

- regulamin samorządu uczniowskiego

- regulamin rady rodziców

- regulamin biblioteki szkolnej

- regulamin świetlicy

 

Dokumenty te znajdują się na stronie www.sp114.edu.pl.

 

 3.    Wynagradzanie pracowników:

 

·      nauczycieli – w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2009r. i uchwały nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego

 

·      pracowników administracji i obsługi – w oparciu o Ustawę z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50, poz. 398) oraz regulamin wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej nr 114.

 

 Wewnętrzne akty prawne dostępne są na stronie www.sp114.edu.pl w zakładce dokumenty.

 


Wprowadził BZMW/ext.GHulak 2012-12-05
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 2015-10-22
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 2015-10-23
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-23
Wersja standardowa