Kanał Wyżej
Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie jest szkołą publiczną, przyjmującą dzieci z obwodu szkoły.


Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie należą uczniowie mieszkający przy ulicach:


Barkocińska
Bieżuńska nr 1, 1d
Goławicka
Gorzykowska
Handlowa nr 3
Hodowlana
H. Junkiewicz
Kuflewska
Myszkowska
P. Skargi – nieparzyste od 1 do 11, parzyste od nr 2 do 6
Pratulińska nr 10, 10a
Pszenna
Radzymińska nr  od 87 do 128, 140, 148, 150, 150a
Rajgrodzka
Remiszewska
Stojanowska
J. Szczepanika nr 2
Święciańska
Tykocińska


Do klas integracyjnych przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni zamieszkali na terenie miasta st. Warszawy.


1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie (akt założycielski z 1 września 2008r. zmieniający nazwę szkoły – uchwała Nr XXXIV/1034/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008r.)


2. Adres szkoły: ul. Remiszewska 40, 03 - 550 Warszawa


3. Szczególna forma prawna: jednostka samorządu terytorialnego


4. Organem prowadzącym szkołę jest: Urząd m.st. Warszawy


5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje: Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawie


6. Teren, na którym stoi szkoła jest własnością m.st. Warszawy.


7. Budynek szkoły i teren przyległy do budynku wraz z wyposażeniem stanowi własność m.st. Warszawy.


8. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.


9. Obsługę finansowo – administracyjną szkoły prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Targówek.


10. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków pochodzących z działalności gospodarczej.


11. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.


12. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.


13. Umożliwia bezpłatną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


14. Wdraża ustalone dla oddziałów przedszkolnych treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.


15. Umożliwia realizację obowiązku szkolnego i zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania:


- etap pierwszy: klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna


- etap drugi: klasy IV – VIII – nauczanie przedmiotowe.


16. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach prawa oświatowego.


17. Realizuje ustalone dla szkół podstawowych treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


18. Realizuje tygodniowy wymiar godzin dla danego etapu edukacyjnego lub klasy zawarty w ramowym planie nauczania z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego.


19. Organizuje opiekę świetlicową jako pozalekcyjną formę opiekuńczo – wychowawczą działalności szkoły dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (lub opiekunów prawnych), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa