BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferta pracy nr 03 / 2014 - Nauczyciel wychowania przedszkolnego (6 lat)

 

Oferta pracy nr 03/2014

Szkoła Podstawowa nr 114                                                   Warszawa, dn. 12.06.2014r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114.03.2014

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 03.2014

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

Nauczyciel – wychowanie przedszkolne (6 lat)

Wymiar etatu

22h/cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

1.     Prowadzenie zajęć z zakresu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.     Dokonywanie diagnoz i obserwacji dzieci w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.

3.     Rozpoznawanie potrzeb dzieci, współpraca w tym zakresie z rodzicami i terapeutami pracującymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.     Dostosowywanie programu i wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.     Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

6.     Integrowanie grupy przedszkolnej.

7.     Przygotowywanie dzieci do różnorodnych przedsięwzięć i konkursów, współpraca w tym zakresie z rodzicami.

8.     Praca w zespole przedmiotowym.

9.     Wykonywanie innych zadań statutowych szkoły.

wykształcenie

wyższe magisterskie/kierunkowe – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

wymagania konieczne

·         staż pracy pedagogicznej wymagany ogółem – minimum 1 rok na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

·         umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci

·         indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dzieci, ich możliwościach i potrzebach, zgodna z prowadzonymi diagnozami

·         umiejętność dostosowywania wymagań do możliwości dzieci

·         wysokie umiejętności wychowawcze

·         umiejętność współpracy z rodzicami

·         umiejętność współpracy w zespole

·         otwarta postawa wobec dzieci i ich problemów

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych

·         znajomość technologii informacyjnej

·         dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali

·         komunikatywność

·         wysoka kultura osobista i takt pedagogiczny

·         odporność na stres

·         asertywność

·         odpowiedzialność

·         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·         dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym; zdolności plastyczne i muzyczne; miła aparycja, sumienność i odpowiedzialność; dyspozycyjność, zdyscyplinowanie; punktualność

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r.-Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia) należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 18 czerwca 2014r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 03/2014”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci, spełniający opisane kryteria. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 13-06-2014
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 13-06-2014
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 13-06-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-06-2014
Liczba odwiedzin: 1327