BIP - Szkoła Podstawowa Nr 114 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Oferty pracy

 

Oferta pracy nr 01/2012

Szkoła Podstawowa nr 114                                                               Warszawa, dn. 11.01.2012r.

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie

 

SP114/01/2012

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko nr 01/2012

 

Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jędrzeja Cierniaka

Stanowisko

dozorca

Wymiar etatu

cały etat

Liczba etatów

1

Główne obowiązki

-   prowadzenie kontroli wejść i wyjść osób prywatnych na teren szkoły

-   monitorowanie terenu szkoły i boiska „Orlik”

-   utrzymanie ładu i porządku wokół budynku szkoły, zamiatanie, podlewanie trawników, grabienie liści

-   w okresie zimy odśnieżanie terenu, sypanie chodników piachem i solą

-   wykonywanie drobnych prac remontowo- konserwatorskich

-   nadzorowanie osób wynajmujących pomieszczenia, salę gimnastyczną oraz boisko

-   wykonanie innych poleceń zleconych prac przez dyrektora na rzecz placówki

wykształcenie

zawodowe/średnie

wymagania konieczne

staż pracy wymagany ogółem – 5 lat; staż pracy na podobnym stanowisku 1 rok; umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista; odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, dobry stan zdrowia

wymagania dodatkowe

miła aparycja, sumienność, zdyscyplinowanie

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności oraz kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie (zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia), należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa, w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 30 stycznia 2012r. (ostatnim dniem dostarczenia w/w dokumentów jest 30 stycznia 2012 r.) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 01/2012”. Decyduje data wpłynięcia oferty do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GHulak 11-01-2012
Aktualizujący bzmw/ext.ghulak 12-01-2012
Zatwierdzający Raboszuk Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 114) 25-01-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-01-2012
Liczba odwiedzin: 2407